Kontrollansvarig enligt PBL

Vid byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska enligt Plan- och bygglagen byggherren utse en Kontrollansvarig (KA).

Den kontrollansvariges huvuduppgift är att kontrollera att byggherren fullföljer sitt ansvar enligt Plan- och bygglagen och andra bestämmelser.
Den som utses till kontrollansvarig ska vara certifierad, dvs ha fått riksbehörighet från ackrediterat organ, eller vara godkänd av byggnadsnämnden i det enskilda fallet.
Vårt

Vi som jobbar här

Jörgen Gustafsson, Ingenjör

Vad ska en kontrollansvarig göra?

Svar: Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Hört från kund

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Ronja