BAS P/BAS U

Vi kan erbjuda Bygg- Arbetsmiljö, Samordning, Planering och Utförande, enligt arbetsmiljölagen.

Så här säger lagen om BAS-P/BAS-U

”Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011”
Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc.

(Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb)

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifterna (1999:3) om
byggnads- och anläggningsarbete:

"Observera att byggarbetsmiljösamordnarens samordningsansvar aldrig förminskar det egna arbetsmiljöansvar som alltid åligger varje enskild entreprenör som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen.

Om brister förekommer i entreprenörs eget arbetsmiljöarbete på bygg­arbetsplatsen är det i första hand entreprenören själv och inte byggarbetsmiljösamordnaren som har en skyldighet att undanröja bristerna.

Särskilda regler gäller i konsumentförhållanden, dvs. när en privatperson ger i uppdrag åt en näringsidkare (någon som yrkesmässigt driver verksamhet) att utföra tjänster såsom repara­tioner, renoveringsarbeten, småhusentrepre­nader och liknande. Då övertar entreprenören byggherrens arbetsmiljöansvar om inte annat har avtalats. Förutsättningen är att arbetet sker som samlat uppdrag, dvs. som general­ eller totalentreprenad"

BAS U

Den som av byggherren utsetts att vara BAS-P enligt 3 kap 7a§, ska självständigt svara för arbetsmiljöfrågor vid planering och projektering. Byggarbetsmiljösamordnaren ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl byggskedet som brukandet av den genomförda entreprenaden. Arbetsmiljösamordnaren ska vidare beakta behovet av en arbetsmiljöplan samt vid behov upprätta en sådan innan byggarbetsplatsen etableras. Arbetsmiljöplanen vidarebefordras sedan till BAS-U som reviderar planen och anpassar den efer den egna entreprenaden.

Innebär byggarbetsmiljösamordning under produktion och det är något Perfecta vanligtvis inte erbjuder då den funktionen med fördel läggs på utförandeentreprenören.

BAS P