Besiktning VVS

En entreprenadbesiktning är en kontroll att beställaren har fått den byggnad som avtalats i kontraktshandlingarna. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.

En entreprenadbesiktning sker alltid gentemot de handlingar och avtal som ligger till grund för en entreprenad. För att kunna genomföra en besiktning krävs alltså underlag som beskriver vad parterna har avtalat, både innan entreprenadarbetenas påbörjande och under entreprenadens gång.

En besiktning sker för både beställarens och entreprenörens del – båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt kvarstår att åtgärda i entreprenaden. Såväl entreprenör som beställare ska beredas möjlighet att närvara vid besiktningen för att få föra fram sin syn på eventuella fel och brister. Efter besiktningen upprättas bilagor och utlåtande som distribueras till alla parter.

Vilka krav ställs på en SBR entreprenadbesiktningsman?

En besiktningsman skall objektiv och teknisk kunnig samt inneha gedigna kunskaper i
entreprenadjuridik samt avtalstolkningar.
Som godkänd besiktningsman krävs att vederbörande har genomgått SBR´s kurser
för entreprenadbesiktningar och är medlem i deras expertgrupp.
Som certifierad besiktningsman så skall man dessutom avge ett prov på sin kunskap
samt varje år rapportera sina besiktningar.
Jörgen Gustafsson har nu Certifikat SC0085-15.
För sitt utövande skall denne också inneha gällande ansvarsförsäkring för sina uppdrag.